Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1071/9.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012."ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Αποφασίζουμε 

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Απριλίου 2013, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.
2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 25η Απριλίου 2013.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...