Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π & Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΟΥΤΟ

Κατατέθηκε χθές στην Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις" δημιουργούνται δύο νέα ελεγκτικά κέντρα για το μεγάλο πλούτο.
Ειδικότερα, 
* Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)» και καθορίζεται η οργανωτική της δομή. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται σ' αυτή, η Υποδιεύθυνση Γ' και έξι (6) Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών και συνιστώνται για την κάλυψη των αναγκών της μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι (6) επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)».
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκατρία (13) Τμήματα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες τους.
Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, ως προς τον έλεγχο, έχουν, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις και την αρμοδιότητα του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητας τους.
* Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.
Δείτε το σχέδιο νόμου.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...