Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α

Κατατέθηκε  στην Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
Το πολυνομοσχέδιο των 97 σελίδων, των 6 Κεφαλαίων και των 54 άρθρων, εκτός από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α που καταλαμβάνει το κεφάλαιο Α' (και αποτελείται από 13 άρθρα) περιλαμβάνει και πολλές τροποποιητικές & συμπληρωματικές διατάξεις των Ν. 4172/2013(νέος Κ.Φ.Ε ), Ν. 4174/2013.(νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) καθώς και άλλων νόμων. 
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο ειναι
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΝ.Φ.Ι.Α
1) Θεσπίζεται, από 1-1-2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31-12-2013.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α επιβάλλει Φόρο από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα, 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια αλλά και πρόσθετη επιβάρυνση "συμπληρωματικού φόρου "με αφορολόγητο 300.000 ευρώ και συντελεστές που ξεκινούν από 0,1 έως και φτάνουν το 1%
2) Μειώνεται, από 1-1-2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας,(εκτός γονικής παροχής,δωρεάς,κληρονομιάς ) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. (Σήμερα ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 Ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της).
(άρθρα 1 έως 13)
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
3) Προβλέπεται, ετήσια οικονομική παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, από μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. 
(άρθρο 14) 
4) Προβλέπεται ότι, ο επιβαλλόμενος φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας έναντι μόνο οποιουδήποτε φόρου εισοδήματος, στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό, από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια, αντί και έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης που ισχύει. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους μνημονευόμενους μετόχους
ή εταίρους των ως άνω εταιρειών.
( άρθρο 15)
5) Παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 (λήγει 31-12-2013) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας,(απόσυρση )με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2000 κ.ε., και με τα υφιστάμενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). 
(άρθρο 16)
6) Δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους φορολογικές προσαυξήσεις που έχουν υπολογισθεί μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής. 
7) Επανακαθορίζονται οι διαχειριστικές περίοδοι αναφορικά με τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.
8) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 όπως ισχύει σχετικά με την έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα έχουν εφαρμογή και στις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30-6-2014.
(άρθρο 18 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Επέρχονται τροποποιήσεις στον ν. 4172/2013 (νέο Κ.Φ.Ε) που τίθεται σε ισχύει από 1.1.2014.
9) Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ώστε η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος φυσικής παρουσίας άνω των 183 ημερών που συνεπάγεται την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην ημεδαπή να μην καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 365 ημερών. 
( άρθρο 21)
10) Καταργείται το μέγιστο όριο των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ σε σχέση με τις ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12. 
11) Εισάγεται νέο άρθρο 22Α με το οποίο παρέχεται κίνητρο με αντικείμενο την προσαύξηση κατά 30% των εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual)και ορίζεται η σχετική διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του. 
12) Ορίζεται ότι ο περιορισμός στο ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η επιχείρηση δεν εφαρμόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων, καθώς και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες. Επιπροσθέτως, με τη διάταξη αυτή γίνεται σχετική νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες όλες οι προβλέψεις πλην των σχηματιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26. 
13)Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 σχετικά με την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, προκειμένου να συνδεθούν με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου προβλέπεται ο προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου.
(άρθρο 22) 
14) Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 ώστε τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση 
15) Αυξάνεται σε 30%(από 25%) το ποσοστό των πλεονάζουσων δαπανών τόκων που υπερβαίνουν των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.
16) Αυξάνονται σε 3.000.000€(από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3000.000€. Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό(από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς)
17) Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 προκειμένου τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν.
18) Μειώνεται μέχρι 31.12.2015 ο συντελεστής 26% κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων.
19) Παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό αναπτύσσει αποτελέσματα. 
(άρθρο 23) 
20) Ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται 
21) Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 64, προκειμένου να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση φόρου 20% για τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση.
(άρθρο 24 )
22) Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71, προκειμένου η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσοστό 55%
(άρθρο 25)
23)Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 72, ώστε οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.(από μετά την 30/6/2014)

24) Ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 25) Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. 
26) Ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 για τις συμβάσεις(χρηματοικονομικής μίσθωσης) που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/ 2013 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής. 
( άρθρο 26)
Κεφάλαιο ΣΤ 
27). Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), που ισχύει από 1-1-2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία:
28) Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενώ ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο Κ.Φ.Δ. 
29) Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.
30) Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, για την είσοδο του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή των οργάνοον της ΕΑ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.
31) Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να διαλαμβάνει διασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφευλής.
32) Ενισχύονται τα διασφαλιστικά μέτρα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 Ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 Ευρώ.
33) Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
34)Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή αναστέλλεται.
35) Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν παραβάσεις φοροδιαφυγής.
36) Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα).
(άρθρα 40 έως 49)
37) Επαναφέρεται για δύο χρόνια (2014 & 2015 )το Φορολογικό Πιστοποιητικό και καταργείται από 1.1.2016 ενώ παράλληλα μειώνεται το πρόστιμο για όσους δεν λάβουν σε από 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000€ έως 100.000€ που ισχύει σήμερα)
(άρθρο 50)
38) Προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
39) Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών. 
40) Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

41) Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.42) Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31.12.2014.

(άρθρο 52) 
Δείτε το σχέδιο νόμου.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...