Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1040/2014-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Mε την Πολ.1040/3.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 300/11-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Τύπος κατ περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, συνεταιρισμών, δημόσιων και δημοτικών επιχειρήσεων, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα(Φ-01010) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας. 
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική για το έντυπο με κωδικό Φ-01010 με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. 
Η δήλωση είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), άμεσος προσδιορισμός φόρου) και η προθεσμία υποβολής της λήγει στις 30 Μαΐου 2014. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1040/2014, με τα υποδείγματα των Δηλώσεων.
Δείτε το έντυπο Φ-01010 οικ. έτους 2014.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...