Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πολύ καλή για να είναι αληθινή ήταν τελικά η «κατάργηση» της υποχρέωσης για έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού. 
Τα συμφέροντα, όπως μας πληροφορούν, κατά αποκλειστικότητα επαναφέρουν από το παράθυρο για δύο χρόνια (2014 και 2015) το Φορολογικό Πιστοποιητικό, (το τουρκικό έκτρωμα) που κατάργησε η τρόικα με τον Ν. 4174/2013.
Υποχρεώνουν έτσι για δύο ακόμα χρόνια 46.000 και πλέον επιχειρήσεις να υποστούν ένα σημαντικό κόστος εν μέσω κρίσης.
Η διάταξη περιλαμβάνεται στο Β΄ μέρος νομοσχεδίου που αφορά τον ενιαίο φόρο ακινήτων και συγκεκριμένα στο άρθρο 19, όπου περιλαμβάνονται τροποποιητικές διατάξεις των Ν. 4172/2013 και 4174/2013 κλπ.
Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
1. Παρατείνεται για δύο χρόνια το φορολογικό πιστοποιητικό (καταργείται από 01/01/2016 και μετά).
2. Μειώνεται το αντισυνταγματικό πρόστιμο για όσους δεν λάβουν πιστοποιητικό σε από 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000 έως 100.000 που ισχύει για το 2013).
3. Καθιερώνεται εξαίρεση από την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000 ευρώ ετησίως.( θα βάλουν ακόμα και τα περίπτερα ....)
4. Προβλέπεται ότι με απόφαση του ΓΓΔΕ μπορεί να επεκταθεί η έκδοσή του και για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις.
5. Απαγορεύεται στους ελεγκτές να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό όταν παρέχουν στην ελεγχόμενη εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου,σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3693/2008.
Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 20 παρ.2 του ν.3693/2008 αναφέρει.
" Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, όταν μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν ενημερωμένο, αντικειμενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών "
* Προκειμένου βέβαια να προχωρήσει η κατάθεση και ψήφιση της εν λόγω διάταξης απαιτείται να συμφωνήσει και η τρόικα.
Πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό, άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα , που δεν θα φέρει τα βάρη του παρελθόντος και θα λειτουργεί σωστά για να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την τόνωση των εσόδων και την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Παραθέτουμε το άρθρο 19 του νομοσχεδίου.

Άρθρο 19 Φορολογικό πιστοποιητικό

1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.
Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3693/2008. Στις ανώνυμες εταιρείες και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος. Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Α΄ 170). 
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού
που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, θέματα εφαρμογής της υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να επεκταθεί η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, υπό τους όρους της παραγράφου 1, και για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις.Πέραν της εφαρμογής του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα υποπαράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1977.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 01/01/2016 και μετά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...