Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΑ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1210/6.9.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ)-Παραβάσεις Φοροδιαφυγής,και οι Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του ιδίου νόμου. 
* Προβλέπεται ότι οι διατάξεις της § 2 του άρθρου 55 ( μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση-έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων κ.λ.π ) του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ισχύουν γiα παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου (26.7.2013),

*Προβλέπεται ότι, για τις παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τη δημοσίευση του Κ.Φ.Δ, δηλαδή μέχρι και 25.7.2013 και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από το φορολογούμενο να κρίνονται με τις ευνοϊκότερες διατάξεις της § 2 του άρθρου 55 του νέου Κ.Φ.Δ.

* 'Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. 

Σε σχέση με το προηγούμενο ποινολόγιο, αυξήθηκε το όριο της αποκρυβείσας αξίας (από 1.200 ευρώ σε 5.000 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 100% σε 40%), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο. 


* Για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής: 

- Όταν το φορολογικό στοιχείο έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο ή όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
Σε σχέση με το προηγούμενο ποινολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη το όριο της αποκρυβείσας αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής (από 200% σε 100%), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.

* Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 

Σε σχέση με το προηγούμενο ποινολόγιο ,δεν λαμβάνεται υπόψη το όριο της εικονικής αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 200% και 100% σε 50% και 25%, αντίστοιχα), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο. 

* Για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο, που επιβάλλεται στον εκδότη του εικονικού, κλιμακώνεται ανάλογα με το εάν τεκμαίρεται ότι ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τελούσε ή μη σε καλή πίστη.

Ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη εφόσον, έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο. 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη.

Τέλος από 1.1.2014 τα πρόστιμα στον Συμβιβασμό δεν περιορίζονται( μειώνονταν στο 1/3 ή 1/2 ), καιι καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίση της πράξης επιβολής 


Δείτε ολόκληρη την Πολ.1210/2013. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...