Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 .Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου
170
26 Ιουλίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Γενικά
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώ−
δικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαί−
ωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που
ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώ−
σεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία,
η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.
Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια
έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήματος.
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύ−
ρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά
την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα
οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περι−
πτώσεων α ́ και β ́.
ε. Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από
τον Κώδικα.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των
όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία,
εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια
στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τους
σκοπούς του Κώδικα:
α) ως «φορολογούμενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει
φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε
άλλη φορολογική υποχρέωση ή
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί
φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση·
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα·
γ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή
εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση
επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα·
δ) ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εται−
ρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπι−
κότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρι−
σμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε
μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής
καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα
παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή
οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορ−
φή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα
προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση,
κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περι−
ουσίας ή διαθήκης
ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού
δικαίου·
ε) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Εσόδων·
στ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμ−
ματέας Δημοσίων Εσόδων·
ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών·
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε
πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος, σύμφωνα
με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων
1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του,
να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθή−
κοντά του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με
τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία δεν μπορούν να με−
ταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας
παραγράφου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ανακαλεί οποτε−
δήποτε εγγράφως κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας και
ανάθεση καθήκοντος κατά το παρόν άρθρο.
Άρθρο 5
Κοινοποίηση πράξεων
1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον
Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο
ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση
συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ν. 3979/2011 ή σύμφωνα με τις διατάξεις
που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποί−
ηση, ή
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία
δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του εν
λόγω προσώπου ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν
είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο.
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντό−
τητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ν. 3979/2011 ή με τις διατάξεις που εκά−
στοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση στο
νόμιμο εκπρόσωπο ή στον καθορισμένο κατά το άρθρο
8 του Κώδικα, φορολογικό εκπρόσωπο ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα, με
υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία
δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της
εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας ή
δ) επιδοθεί στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στον καθορι−
σμένο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκ−
πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση
με άλλον τρόπο.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, έγγραφα που
έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα μπορούν να κοινοποι−
ούνται με απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστο−
λή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την
παρέλευση δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του
παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλά−
δα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι
εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί
νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης
επιστολής.
6. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν μπορεί να
λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης, η οποία αφορά
τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί
με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό
πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή επι−
καρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή
με θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.
Άρθρο 6
Έντυπα
1. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του καθορίζει
τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων
δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων
που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού,
δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή στις κατά τόπους
υπηρεσίες της.
Άρθρο 7
Προθεσμίες
1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώ−
ματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από
τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία,
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι
την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορο−
λογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλε−
ται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε
στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται
από τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί τα−
χυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με ταχυδρομική
σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής,
την ημερομηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύ−
στημα της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο 8
Φορολογικός εκπρόσωπος
1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική δι−
εύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσω−
πο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς
συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα
με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του
καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου.
2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του
Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδρομική
διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α..
Άρθρο 9
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευ−
τικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή
της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονο−
μικών και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη
Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή
τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.
3. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για
τους φορολογούμενους.
4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυ−
πώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης
σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσί−
ας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από
τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον
Κώδικα.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακο−
λούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης
αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του
επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υπο−
βολής δήλωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 10
Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο
σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δή−
λωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο
κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα. Με όμοια απόφαση είναι δυνα−
τόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις
οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
2. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύη−
ση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο,
εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε
κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή
της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος
εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντό−
τητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2
του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και
η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη
μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορο−
λογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών
τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Η εγγύηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαι−
τείται μόνο μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Φο−
ρολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι
εργασίες του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότη−
τας που υποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άμεσο
κίνδυνο πρόκλησης ζημίας από τη μη είσπραξη μελλο−
ντικών φόρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να
κοινοποιεί στο νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα
που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή
εγγύησης μαζί με τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση
αυτή η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώ−
νεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το είδος
και το ύψος της εγγύησης.
4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγρά−
φως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών
για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη
διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελμα−
τικών εγκαταστάσεων, την έδρα, ή το αντικείμενο της
δραστηριότητας, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες
που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται ο τρόπος
ενημέρωσης και η έναρξη της παραπάνω προθεσμίας
κατά περίπτωση.
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή ο υπό−
χρεος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11,
παραλείψει να εγγραφεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις
λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 11
Αριθμός φορολογικού μητρώου
1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό αριθμό
φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο.
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται
να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε
όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδι−
κας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία.
3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορο−
λογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φο−
ρολογούμενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες
διατάξεις νόμου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση
αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αι−
τήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας, εφόσον πραγματοποιείται οποιαδή−
ποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύμα−
τα πληρωμών της ημεδαπής. Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου θέματα και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, ορίζει:
α) το περιεχόμενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθ−
μού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθμού Φορολογι−
κού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που
προβλέπονται κατά την εφαρμογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθμού Φο−
ρολογικού Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά
την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
5. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιμοποιεί τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου σε κάθε μορφή επικοινωνίας
με τον φορολογούμενο σχετικά με τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 12
Έκδοση
1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας για την πραγματοποίηση
πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται από τη
σχετική νομοθεσία. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή
του, ορίζει τον τύπο του αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας, καθώς και τυχόν άλλα πρόσωπα, τα
οποία δύνανται να ζητούν αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας για λογαριασμό του φορολογούμενου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορο−
λογικής ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος
δεν έχει ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και έχει
υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο παρελθόν.
3. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί
σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο
43 του Κώδικα, δύναται να ζητήσει την έκδοση βεβαί−
ωσης οφειλής ισχύος που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον έναν μήνα για την πραγματοποίηση των πράξεων
και συναλλαγών, για τις οποίες απαιτείται η υποβολή
της βεβαίωσης αυτής κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης, ο τύπος, το περιεχόμενο, η
διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα.
4. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει
εγγράφως το φορολογούμενο κατόπιν αιτήματός του
σχετικά με τις εκκρεμείς φορολογικές οφειλές του.
5. Η Φορολογική Διοίκηση δεν χορηγεί αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής στις
περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης του
Ελληνικού Δημοσίου για οικονομικά εγκλήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 13
Βιβλία και στοιχεία
1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοι−
χεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επι−
χείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική
νομοθεσία.
2. Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται
κατ’ ελάχιστον:
α) για διάστημα πέντε (5) ετών ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου πα−
ραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική
Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολο−
γικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού
ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση
λόγω εξόφλησης.
Άρθρο 14
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορο−
λογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να
παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο
φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για
πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή
των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυ−
σχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις
της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Δι−
οίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή
οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομέ−
νων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών, πρέπει
να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού
αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει
επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την
προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του
ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε
πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε
λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα
στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντί−
γραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοί−
κηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούμενο
αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων
των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
Άρθρο 15
Πληροφορίες από τρίτους
1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του
Γενικού Γραμματέα, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φο−
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων
των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των
δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμ−
μετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των
ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν στη
Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και
να επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους εκτός των
εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα
και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική
Διοίκηση δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση πληροφοριών
ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που
εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών
ή των ποινικών δικαστηρίων, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
3. Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφο−
ρίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβο−
λαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμέ−
νους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς
ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις,
για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που
προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων
και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγρα−
φο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η
Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα,
έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται
από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από
την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις,
η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επι−
πλέον ημέρες.
4. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει από−
φαση, με την οποία ορίζονται ορισμένες κατηγορίες
προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως
πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές
τους με φορολογούμενους, οι όροι και οι προϋποθέ−
σεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, καθώς
και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελμα−
τικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πλη−
ροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν
οικονομικές συναλλαγές τους με τον φορολογούμενο.
Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από
επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από
τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας
αυτής, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο
Εισαγγελέα αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται:
α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριό−
τητα του φορολογούμενου,
β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότη−
τα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό
απόρρητο,
γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει
στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του
φορολογούμενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση
επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο
που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα
πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο
τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση
του επαγγελματικού απορρήτου.
Άρθρο 16
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ζητά από τον
φορολογούμενο να υποβάλει, σε επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο
έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό
της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουμένου.
Ο Γενικός Γραμματέας θέτει εύλογη προθεσμία για τη
συμμόρφωση του φορολογουμένου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πίστωση του φόρου
αλλοδαπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
9 του Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 17
Διαφύλαξη πληροφοριών − απόρρητο
1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι
της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου
Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήπο−
τε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιο−
δήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί
αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης
οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και
πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
και δύνανται να τα αποκαλύπτουν μόνο στα ακόλουθα
πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης
στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης
αδικημάτων φοροδιαφυγής,
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικών
υποθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων,
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διεθνείς συμβάσεις, το ν. 4170/2013
στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον
τομέα της φορολογίας, καθώς και τη νομοθεσία για τη
δικαστική συνδρομή,
ε) οικονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αρ−
χής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, και των φορέων κοι−
νωνικής ασφάλισης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη
Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστούν
οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
των φορολογουμένων προς αυτούς τους φορείς και να
εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών τους,
στ) σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων οργανισμών με αρ−
μοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου
χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
2. Τα πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν γνώση απόρρη−
των στοιχείων ή πληροφοριών, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η χρήση των
πληροφοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και
μόνο για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χο−
ρηγήθηκαν.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, κάθε πρόσω−
πο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία,
τα οποία προστατεύονται με φορολογικό απόρρητο
οφείλει να μην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη
Φορολογική Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν
στην κατοχή του και περιλαμβάνουν τέτοιες πληροφο−
ρίες ή στοιχεία.
4. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο
είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν
αιτήσεως, με την έγγραφη συναίνεση του φορολογου−
μένου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να
προβλέπονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες χορη−
γούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
για την αποτελεσματική λειτουργία της Φορολογικής
Διοίκησης.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται
όλα τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προβλέπονται κυ−
ρώσεις στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθρο 18
Υποβολή φορολογικής δήλωσης
1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων
υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική
Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οι−
κεία φορολογική νομοθεσία.
2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται:
α) η μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να
αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν
παραρτήματα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
3. Ο φορολογούμενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρα−
κτικά ανίκανου ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, και σε
περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
ο νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την
ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλωσης με
την υπογραφή του. Η βεβαίωση παρέχεται και μέσω
ηλεκτρονικής υπογραφής.
4. Εάν μία φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντά−
χθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, η φορολογική
δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.
Άρθρο 19
Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολο−
γική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση
περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει
τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2538
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φο−
ρολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της
αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιη−
τική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης
και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται
οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από
τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο
της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκ−
πρόθεσμης δήλωσης.
Άρθρο 20
Δήλωση με επιφύλαξη
1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με
την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει
δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύ−
λαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη.
Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και
δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμμα−
τέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγρά−
ψει το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος για το
οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90)
ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση
απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της
προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να
προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα
με το άρθρο 63 του Κώδικα.
2. Ομοίως, μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι
αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και
την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγο−
ρία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση
με τις εκπτώσεις που διενεργούνται σχετικά με αυτή.
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολο−
γία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση
θεωρείται ότι υποβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγο−
ρία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή
της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της
επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που
τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμ−
φωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 21
Φάκελος Τεκμηρίωσης
1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν
στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του
άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα
συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης
ζ ́ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης. Φάκελο
Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες
εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή
με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην
αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους
με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλο−
δαπή.
2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται
από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης,
εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουρ−
γιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του
υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, ή
β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών
ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ
ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του
υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ
ετησίως.
3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης αποτελείται από το Βα−
σικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο
Τεκμηρίωσης, κατά περίπτωση, και συνοδεύεται από
Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός πενήντα
(50) ημερών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους.
4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του
υπόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο
υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοι−
χείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος
Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Δι−
οίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα
(30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος
από τον υπόχρεο.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς
που επηρεάζουν την πληροφόρηση και τα δεδομένα
που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, ο υπόχρεος
οφείλει να ενημερώνει ή να επικαιροποιεί το Φάκελο
Τεκμηρίωσης έως το τέλος του φορολογικού έτους,
εντός του οποίου έλαβε χώρα η μεταβολή.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζο−
νται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο και τα
στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης,
το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο
Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών,
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι
θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές
μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών, οι μέ−
θοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή
του περιθωρίου κέρδους και ο υπολογισμός του κύκλου
εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την
υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης.
Άρθρο 22
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής
Τιμολόγησης
1. Συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της πε−
ρίπτωσης ζ ́ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επι−
χείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους με
το κεντρικό, καθώς και με τις συνδεδεμένες εταιρείες
του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και μόνιμες
εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική
επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραμ−
ματέα αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την
τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών
συναλλαγών τους με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
2. Αντικείμενο της προέγκρισης της προηγούμενης
παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κρι−
τηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...