Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014Με την έλευση του καινούργιου χρόνου 2014 τίθεται σε ισχύ οι καινούργιοι Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε) και Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ), ενώ παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 (παλιός Κ.Φ.Ε) συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.(άρθρο 26 §11 του Ν. 4223/2013 )
Ανακεφαλαιώνοντας τις σημαντικότερες διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.1.2014 και μετά (από τις διαρκείς μας ενημερώσεις) είναι οι ακόλουθες.


A. ΝΕΟΣ Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013)

1. Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος.
Σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, τα ακαθάριστα εισοδήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρο7)

2. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης αυτοκινήτου(οχήματος) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης), προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 30% της σχετικής δαπάνης ή του μισθώματος (περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχημα) ο εργοδότης ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης.
Σημειώνεται ότι ο παλιός ΚΦΕ προέβλεπε ποσοστά 15%, 25%, 30% επί της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) 15.000 - 22.000, 22.001 - 30.000 και άνω των 30.000 αντίστοιχα για το έτος πρώτης κυκλοφορίας κ.λπ. (άρθρο 13)

3. Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (από την παραγωγικότητα των δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.(άρθρο 22)

4. Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέμενα από το σχετικό άρθρο αριθμητικά όρια.
* Σημειώνεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Συνεπώς, εκπίπτουν οι δαπάνες που δεν αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών και πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια των εκπιπτόμενων δαπανών.
Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.(άρθρο 23)

5. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης κ.λπ.):
* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης.
* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 50%. Επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 18 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 75% και για άνω των 24 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 100%.
Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών).
Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Επειδή την 31/12/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94,(σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της § 4 του άρθρου 72 ) θα πρέπει οι επιχειρήσεις αφού σχηματίσουν την προβλεπόμενη πρόβλεψη 0,5% επί των τιμολογίων κ.λπ. για το 2013 να διαγράψουν εν συνεχεία από τον Λογαριασμό 44.11 (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) τις ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις (Λογ. 30.97 – Πελάτες Επισφαλείς) εφόσον καλύπτονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην εξαναγκασθούν, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος των προβλέψεων, να μεταφέρουν τον επόμενο χρόνο στα αποτελέσματα το υπόλοιπο που θα μείνει στον Λογ. 44.11 (ακάλυπτο). (άρθρο 26)

6. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 33% παύουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας (σε 5 επόμενα φορολογικά έτη) τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της προηγούμενης πενταετίας.
Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. (άρθρο 27)

7. Επαναφέρεται από 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς.(άρθρο 32)

8. Αυξάνεται σε 11% (από 10%) ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μέχρι 12.000,00 ευρώ από εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια).

9. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες, ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ. (άρθρο 40)

10. Μειώνεται σε 15% (από 20%) ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων). (άρθρο 43)

11. Εισάγονται νέοι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 8ης Ιουνίου 2010 για τον συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της Ε.Ε. (2010/C156/01).
Ειδικότερα:
-  Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του Ν. προστίθεται νέα παράγραφος 9α' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου ΚΦΕ ισχύει από την 01/01/2017. Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA):

* το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
* το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
* το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016

- Αυξάνεται σε 3.000.000€ (από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων σταβιβλία δεν υπερβαίνει τα 3.000.000€.
Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό (από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς).
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του Ν……….. προστίθεται νέα παράγραφος 9β' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο. (άρθρο 49)

12. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.
Ρυθμίζεται επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ και εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90).

13. Επαναφέρεται το καθεστώς των αποδείξεων που ο φορολογούμενος(μισθωτός ή συνταξιούχος ) απαιτείται να προσκομίσει σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματος του, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 €. Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν προσαύξηση του φόρου κατά22% επί της θετικής διαφοράς των αποδείξεων που προσκόμισαν και αυτών που απαιτούνται.(άρθρο 72)


Β. ΝΕΟΣ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) που τίθεται για πρώτη φορά σε ισχύ από 01/01/2014 (αντικαθιστά τον Ν. 2523/1997) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και τις διοικητικές κυρώσεις για την μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.
Εφαρμόζεται για τα δημόσια έσοδα από:
·      φόρο εισοδήματος,
·      φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),
·      ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων,
·      φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια,
·      φόρους, τέλη, εισφορές κ.λπ.
·      χρηματικές κυρώσεις από τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κ.Φ.Δ. κ.λπ.

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στο κεφάλαιο Δέκατο «Τόκοι και Πρόστιμα» (άρθρα 53 έως 62) όπου αναφέρεται το Νέο Ποινολόγιο που εφαρμόζεται από 01/01/2014, το οποίο προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα για όσους φορολογούμενους δεν εκδώσουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ή υποβάλουν ανακριβείς και δεν αποδώσουν παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.

Ειδικότερα:

14. Όταν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας, μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Το επιτόκιο υπολογισμού τόκων ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. (άρθρο 53).

15. Διαδικαστικές παραβάσεις
Όταν ο φορολογούμενος:
α) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100€. Π.χ. εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση INTRASTAT. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 100€.
β) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.
γ) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου.
δ) Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.
ε) Δεν συνεργασθεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.
στ) Δεν γνωστοποιήσει στη φορολογική διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του.
ζ) Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
η) Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ.
Τα πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις (β΄ έως η΄) που επιβάλλονται είναι:

·      1.000€ για κάθε παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (πρώην Β΄ κατηγορίας).
·      2.500€ για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (πρώην Γ΄ κατηγορίας).

Π.χ. η ατομική εταιρεία Α. Γεωργίου, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, υπέβαλε εκπρόθεσμα το έντυπο της δήλωσής της (Ε1). Θα της επιβληθεί πρόστιμο 1.000€.

Η εταιρεία Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. δεν υπέβαλε δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητά της που υπάρχουν την 01/01/2015. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 2.500€.

Σημειώνεται: 1) ότι στα επιβληθέντα πρόστιμα δεν επέρχεται καμία μείωση κατά τον συμβιβασμό, καθότι κανένα πρόστιμο δεν μειώνεται πλέον στον συμβιβασμό (καταργείται η μέχρι σήμερα μείωση του 1/3).

2) Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης (των περιπτώσεων β΄ έως η΄) εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου(άρθρο 54).

16. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων

α) Για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και η αξίας δεν υπερβαίνει τις 5.000€, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000€ (από 800€), εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας) και 2.500€ (αντί 1.200€) εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας).

β) Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου που η αξία του υπερβαίνει τις 5.000€, το πρόστιμο ανέρχεται στο 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου τις 2.500€. Π.χ. η «Α-Β Α.Ε.» τον Φεβρουάριο του 2014 δεν εξέδωσε Τ.Π.Υ. αξίας 50.000€. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 20.000€ (50.000€ Χ 40%).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για τα εικονικά-πλαστά υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις με ευνοϊκότερο καθεστώς στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. και έχει εκδοθεί η Πολ. 1210/2013 με την οποία έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες (άρθρο 55).

17. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου. Επιπλέον, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημέρα καταβολής του φόρου (άρθρο 57).

18. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε τον φόρο αυτό εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Π.χ. Η «Α-Β Α.Ε.» υπέβαλε εκπρόθεσμα την δήλωση Φ.Μ.Υ. του μηνός Ιανουαρίου 2014 με παρακρατηθέντα φόρο 50.000€. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 50.000€!!!(άρθρο 59)

Γ. Κ.Φ.Α.Σ (Ν.4093/2013)

Από 1.1.2014 στον Κ.Φ.Α.Σ επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές.

19. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.

20. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

21. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλίδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

22. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31/12/2014.
Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο Αποστολής) και 8 (Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). (άρθρο 51 του Ν. 4223/2013 )

23. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα (όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία) και ανά τρίμηνο (όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία) θα προβλέπει απόφαση που θα εκδοθεί από τον Γ.Γ.Δ.Ε και θα υπάρχει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών (από 1.4.2013) και για όλες τις αξίες των στοιχείων (και κάτω των 300€).

Δ. ΕΝ.Φ.Ι.Α (Ν.4223/2013 )

24. Θεσπίζεται ετησίως, από 01/01/2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31/12/2013.

25. Μειώνεται, από 01/01/2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας (εκτός γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Σήμερα ο συντελεστής ΦΜΑ ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της. (άρθρα 1 έως 13 του Ν. 4223/2013 )

* Τέλος υπενθυμίζουμε ότι για την εφαρμογή των Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) δεν έχουν εκδοθεί ακόμα 100 Α.Υ.Ο (αποφάσεις) που προβλέπονται από τους εν λόγω νόμους, ούτε ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...